Foreningen

BEJSTEFAARS HUS

Information om reservation og brug af huset

- Reservation af huset

- Gæster

- Under opholdet

- Ved afrejse

- Betaling for brug af huset

Reservation af huset i skolesommerferien: Senest 1. april meddeler man sine ferieønsker til det ansvarlige bestyrelsesmedlem, som herefter vil forsøge at tilgodese alle.

Ugerne i skolesommerferien skal fortrinsvis bruges af medlemmerne og skal fordeles ligeligt mellem medlemmernes familier.

I situationer, hvor, ønskerne overlapper hinanden, og det derfor ikke lader sig gøre at imødekomme alle, vil der om nødvendigt blive foretaget lodtrækning.

Reservation i øvrige skoleferier: Senest en måned før feriestart gives meddelelse til ovennævnte bestyrelsesmedlem.

Reservation uden for skoleferierne: Det medlem der først tilkendegiver sit ønske vil blive tilgodeset.

Reservation af huset sker hos Birgit Hansen, Teglgårdsvej 15, 8800 Viborg
Telefon  86638122
Mobiltlf. 22997693
Mail       nielsogbirgit@gmail.com
Kalender: Se om huset er ledigt Booking
Vejledning i brug af kalender. Her.Gæster.

Gæster kan bebo huset alene efter anbefaling fra et medlem. Dette medlem påtager sig ansvaret for at gæsterne overholder husreglerne og hæfter for eventuelle skader der påføres huset i den periode hvor gæsterne bebor huset.

Gæster der bebor huset alene betaler de fastlagte priser pr. dag samt et gebyr på kr. 200 for en week-end (fredag, lørdag, søndag) og kr. 200 for ugedagene (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag). Gebyret betales fuldt ud selv om kun en del af dagene bruges. Gæster som er børn af medlemmer betaler ikke dette gebyr indtil det fyldte 30. år.

Medlemmerne har fortrinsret indtil en måned før en given reservationsperiode, herefter kan gæster reservere huset og reservationen skal respekteres af medlemmerne når det ovennævnte gebyr er betalt.

Huset lejes ugevis fra lørdag kl. 12.00 til lørdag kl. 12.00, med mindre andet er aftalt.

El-måler aflæses og noteres i bog ved måleren ved ankomst og afrejse.

Under opholdet:   

Hus og have passes jvf. vedtægterne §7.

Brænde til brændeovnen suppleres alt efter eget forbrug.
 
Tømmes en gasflaske, sørger man for indkøb af en ny. Prisen for denne refunderes.

Ved brug af Husets sengelinned, håndklæder, viskestykker ect. er man pligtig til at aflevere dette i rengjort stand. Vaskemaskinen i badeværelset kan benyttes.

Der er kommunal renovation ved Huset hver anden uge i ferieperioden. Papkasser og lignende der ikke kan bortskaffes som dagrenovation fjernes. Dette kan ske på Ørum Genbrugsplads Industrivej 18, 8830 Tjele.

Tag venligst hensyn til det næste hold gæster ved ikke at efterlade en fyldt skraldespand til den uge hvor der ikke afhentes skrald ved huset.

Af hensyn til Husets nedsivningsanlæg skal beboerne vise omtanke med hvad der skylles ud i toilettet.

For at sikre mod frost og vandskade på Huset kan vandforsyningen i køkkenet være afbrudt fra 1. december til 1. april.

Ved afrejse:

Køleskabet tømmes og rengøres. Lad derefter døren stå på klem.

Hele huset gøres grundigt rent. Herunder hører i det mindste afstøvning, fejning, støvsugning og gulvvask.

Gasflasken afbrydes ved vip af knappen i toppen af flasken.

I perioden fra april til oktober skal dørene til skabene i badeværelset efterlades åbne. Det samme gælder for døren mellem badeværelset og bryggerset. Dette skal ske for at sikre en god udluftning således at vi undgår fugtskader i badeværelset.

Strømmen til huset afbrydes ikke i sommerperioden. Lad Wi-fee anlægget være tændt. Der afbrydes for for gulvvarme og vandvarme i badeværelset samt på alle varmeapparater m.m.

Betaling for brug af huset.

Priser for brug af BEJSTEFAARS HUS pr. 3. maj 2014

Medlemmer:            pr. person pr. dag        25,00 kr.

Førskolebørn:                                           Gratis

Ikke medlemmer:    pr. person pr. dag         50,00 kr.

Ikke medlemmer under 30 år
ifølge med juniormedlemmer:
 pr. person pr. dag.                                    0,00 kr.

Børn 7 – 17 år:    pr. person pr. dag            25,00 kr.Samt el pr. kilowatttime:                             4,00 kr.


Husk at skrive i bogen, hvad måleren viser, når I kommer, og når I tager af sted + jeres navn.

Betaling på konto nr. 1517-7131208 senest 14 dage efter afrejsen. 

Relger for betalingen ændres pr. 1. september 2024
Se de nye regler her:     Foreningen Bejstefaars Hus, Bygvænget 278, 2980 Kokkedal