V E D T Æ G T E R
for
foreningen BEJSTEFAARS HUS
---oooOooo---

August 2015

I. Navn og hjemsted.
 
Foreningens navn er BEJSTEFAARS HUS. Foreningens hjemsted er i Bigum, Tjele kommune
 
2. Formål.

Foreningens formål er i Bejstefaars ånd at erhverve, eje, drive og bevare ejendommen matr. nr. 35 y, Bigum by, beliggende Lergravsvej 27, Bigum, 8830 Tjele, til ferie- og rekreationsophold, familiesammenkomster og lignende.
 
3. Medlemmer.

Fødte medlemmer er ejendommens oprindelige ejere der har skænket ejendommen til foreningen: Karen Toftemark, Anna Mortensen, Marie Holst, Birthe Frydenlund Christensen og Johanne Margrethe Hansen med ægtefæller.
Som medlemmer kan endvidere optages enhver, der gennem de oprindelige ejere eller deres ægtefæller nedstammer fra fhv. gårdejer Kristen Larsen Kristensen, Bigum.
Medlemskab kan søges fra det fyldte 18 år
Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen godkende, at der optages andre med tilknytning til Bejstefaars hus og slægt, som medlemmer af foreningen.
Medlemskab søges ved at indsende en skriftlig ansøgning til foreningens formand

4. Kontingent

Hvert medlem betaler til foreningen et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen
Medlemmer under 30 år betaler halvt kontingent og bidrag til forbedring og vedligehold
Et medlem af Bejstefaars Hus, der er fyldt 65 år og har været medlem af foreningen i mindst 10 år, kan ændre status til senior medlem af foreningen.
Anmodning herom forelægges for foreningens bestyrelse.
Et senior medlem
·    Har ikke stemmeret i foreningen
·    Er fritaget for betaling af kontingent
·    Er fritaget for betaling af ekstraordinære udgifter til huset
·    Kan deltage i foreningens generalforsamlinger
·    Kan bruge huset på samme vilkår som andre medlemmer
Generalforsamlingen og bestyrelsen skal på intet tidspunkt opkræve større kontingent end hvad der medgår til vedligeholdelse af foreningens faste ejendom, matr. nr. 35 y. Bigum by, Bigum. Dog er bestyrelsen berettiget til at kræve et mindre depositum betalt til sikkerhed for de udgifter, som må forventes indenfor det kommende år, jfr. udarbejdet budget.
Bestyrelsen kan i god tid inden større vedligeholdelses opgaver opkræve et årligt beløb til dækning af forudsigelige vedligeholdelses opgaver. En forudsætning herfor er at bestyrelsen fremlægger en beskrivelse af opgaven og et overslag over omkostningen til godkendelse på foreningens generalforsamling samt at generalforsamlingen godkender det fremlagte forslag.
 
5. Hæftelse

Medlemmerne hæfter solidarisk for gæld, der til enhver tid indestår i ejendommen, samt for eventuel bankgæld af lån, der er optaget i ejendommen.
Ejendommen kan ikke belånes uden generalforsamlingens godkendelse.
 
6. Rettigheder.

Alle medlemmer med familie har ret til at benytte ejendommen til ophold i henhold til § 2 efter nærmere fastsatte regler. For opholdet betales til foreningen et vederlag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen
Endvidere kan andre med tilknytning til Bejstefaars hus og slægt søge om tilladelse til at benytte huset. Vederlaget for disse brugere af huset vil være højere end for medlemmer.
Under restaurering og forbedring, skal medlemmer, der aktivt arbejder i huset, ikke betale vederlag for ophold
 
7. Pligter.
 
Alle medlemmer skal i det omfang, det er dem muligt, ved personligt arbejde deltage i vedligeholdelse af ejendommen
Dette gælder ikke mindst ved ferie- og rekreationsophold.

8. Husorden m.v.

Generalforsamlingen fastsætter regler for husorden, samt regler for reservationer i BEJSTEFAARS HUS
 
9. Udtrædelse.

Ethvert medlem kan når som helst udtræde af foreningen. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales normalt ikke. Medlemmets rettigheder og pligter i foreningen ophører med udgangen af den næstfølgende måned efter udtrædelsen.

10. Eksklusion.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde:
 
1. Når et medlem ikke betaler kontingent eller vederlag for brug af huset - og ikke efter 2 skriftlige påkrav herom betaler det skyldige beløb eller berigtiger restancen.
 
2. Når et medlem groft tilsidesætter sine forpligtelser I henhold til § 8.
 
3 Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet.

Bestyrelsens beslutning kan indankes på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Et medlem der er blevet ekskluderet p.g.a. kontingentrestance vil altid kunne genindtræde i foreningen med fulde rettigheder og pligter ved indfrielse af den skyldige restance.

11. Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Den ordinære genera!forsamling afholdes hvert år, så vidt muligt i skolernes sommerferie og så vidt muligt I Bigum, -ellers et centralt sted I Danmark .
Generalforsamlingen kan beslutte at springe næstfølgende generalforsamling over, hvis det skønnes, at der ikke er behov herfor I så fald forlænges bestyrelsens valgperiode med 1 år, mens årsregnskab udsendes som sædvanlig.

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
 
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Revideret årsregnskab.
4.    Budgetoverslag, herunder:
   a. Kontingentsats
   b. Vederlag for brug af Huset
5.    Forslag.
6.    Valg af bestyrelse og suppleanter.
7.    Valg af revisorer
8.    Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom tilbestyrelsen.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 3 måneders varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til mindst 6 uger.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 måned før, og senest 14 dage før skal indkomne forslag tilsendes medlemmerne til orientering. Forslag kan fremsættes og drøftes på generalforsamlingen, men kan kun bringes til afstemning med de anførte varsler.
Adgang til generalforsamlingen med taleret har alle, medlemmer med husstand, samt andre med tilknytning til Bejstefaars hus og slægt. Hvert medlem har 1 stemme. Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer, der kræver 3/4 flertal, og forslag om foreningens opløsning, der kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 24 dages mellemrum; den ene generalforsamling skal være ordinær, og forslag skal på denne vedtages ved skriftlig afstemning med enstemmig hed. Ved den anden generalforsamling skal forslaget ligeledes vedtages med enstemmighed blandt medlemmerne.
 
12. Bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Efterkommere af de oprindelige ejere skal så bredt som muligt være repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer Hvis der er medlemmer nok, udpeges tillige en næstformand, -ellers er sekretæren tillige næstformand
Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelse og suppleanter vælges for 2 år ad gangen, jvf. dog §11 stk.2. Mindst halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.
Kandidater til bestyrelsen meddeler deres kandidatur til Formanden senest 1 måned før datoen for generalforsamlingen.
Såfremt antallet af kandidater overstiger antallet af pladser skal der afholdes valg på generalforsamlingen.
Formanden sender i dette tilfælde en liste over de opstillede kandidater ud til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ved valget har hvert medlem 1 stemme.
Bestyrelsen udpeger en person til at føre tilsyn med BEJSTEFAARS HUS.

Tegningsberettiget er den til enhver tid siddende bestyrelse

Med ansvar overfor generalforsamlingen bestemmer bestyrelsen i øvrigt selv sin forretningsorden.

13. Regnskab og revision.

Beløb der indgår som kontingent eller som betaling for benyttelse af BEJSTEFAARS HUS, administreres af den valgte bestyrelse, til hvem betalingen også skal finde sted. Forannævnte betaling benyttes til skat, forsikringer og vedligeholdelse m.v.

Foreningens årsregnskab revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.
Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.

Regnskabsåret er kalenderåret.

14. Opløsning.

I tilfælde af beslutning om opløsning af foreningen indkaldes advokatbistand til opgørelse af foreningens ejendom.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden indbetales den resterende formue i overensstemmelse med arvelader Kristen Larsen Kristensens sidste ønske i så fald til Indre Mission som gave.

---oooOooo---

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Bigum den 13. juli 1991.


---oooOooo---


Vedtægtsændring godkendt på de ordinære generalforsamlinger i Bigum den 3. juli 1993, den 16. august 1997, den 3. august 2002 , den 6. august 2005, 16. august 2008 og den 15. august 2015.
Foreningen Bejstefaars Hus, Bygvænget 278, 2980 Kokkedal