Naturen omkring Bejstefaars Hus

-Tjele Langsø

-Maj Gøgeurt

-Fuglelivet

-Lidt Geologi

Tjele Langsø
Tunneldale med langsøer er karakteristisk for landskabet omkring Bejstefaars Hus. Langsøer blev i sin tid dannet, hvor en stor klump såkaldt dødis hindrede det grus og sand som smeltevandet førte med sig, i at aflejres.


Maj-gøgeurt - en orkidé
Maj-gøgeurten er en sjælden og fredet orkidé. Den vokser i enge, moser og væld, uden at stille de store krav, bl.a. i området omkring Bejstefaars Hus. Den blomstrer normalt i maj-juni måned.

Læs mere om Maj-Gøgeurten her


Fuglelivet
I dette rekreative område findes hejreflokke, ænder, svaner, lappedykkere, isfugle, sædgæs og mange andre fugle. Er man heldig, kan man måske få et glimt af fiskeørnen eller en af områdets mange andre rovfugle.

Vil du vide mere om observationer i området, kan du tage ind på Fugle og Naturs hjemmeside her


Lidt geologi
lNår vi går i landskabet omkring Bigum kan det være tankevækkende at studere områdets geologi.
Landskabet er et udpræget morænelandskab hvor istidens gletchere og smeltevandet har skabt de former i landskabet som vi kan iagttage i dag.
Bigum By ligger ved Tjele Langsø som er dannet i en udpræget tunneldal hvor smeltevandet under gletcheren har gravet dybe render under isen.
Dette smeltevand har været under højt tryk idet vi må forestille os at der har været søer oven på gletcheren som der gennem sprækker i isen har tilført smeltevand til et afvanding mellem is og jordbunden.
Tunneldalene har meget stejle sider idet isen har forhindret den omgivende jord i at skride ud i vandstrømmen.
Vejen fra landevejen forbi Anna´s hus er ligeledes en rest af en tunneldal der har ført vand til hovedstrømmen der har gået gennem Tjele Langsø.
I Bigum Huse går der flere meget karrakteristiske tunneldale ned mod søen.
Hvis vi ser på et kort over området kan man se at der er flere langstrakte søer og fjorde der ligger i samme retning som Tjele Langsø.
Disse har alle retning mod Hald Sø ved Viborg og dermed mod den gletcherport der har ledt alt dette smeltevand ud over de store hedesletter ved Fredriks og Herning.
Tunneldalene er det første afvandingssystem som vi kan iagttage omkring Bigum By.
Efter at gletcheren har trukket sig tilbage til området bag morænebakkerne i den Jydske Højderyg kunne smeltevandet ikke længere følge de gamle veje i tunneldalene blandt andet fordi isen har efterladt grusbunker og dødis i dette afvandingssystem.
Der opstår derefter det andet afvandingssystem hvor alt smeltevandet løber nordpå bag morænebakkerne i højderyggen. Kattegat endnu er dækket af gletcheren og derfor må denne enorme mængde af smeltevand bryde gennem højderyggen. Dette sker lige nord for Sjørring der ligger i nordenden af Tjele Langsø.
Afsmeltningen sker derefter gennem Skals Å systemet der graver sig gennem landskabet på den anden side af Bigum Skov.
Disse enorme mængder af smeltevand graver den kilometer bred ådal med enge som man kan iagttage på turen ned gennem skoven til engen og åen. Når man står i engen kan man prøve at forestille sig at hele fladen fra Bigum Skov til Bakkerne ved Hærup og Klejtrup har være en rivende flod.
Denne flod afvander i perioden hele Jylland gennem Skalsådalen og ud til Limfjorden ved Hjarbæk Fjord.
Skals Å danner grænse mellem Midtjylland og Nordjylland og området har helt op til midten af forrige århundrede være et betyldeligt skel idet de sumpede områder har været meget vanskeligt at passere.
Senere smelter også gletcheren i Kattegat og derved kan afvandingen fra østsiden af højderyggen ske ud gennem Gudenåen til Randers Fjord således som det sker i dag.
Dette nye afvandingssystem kan bedst iagtages på en tur til Ø Bakker der ligger lige på den anden side af Ørum.
Ud over en dejlig vandretur i lyngen ved Ø Bakker får man der en fortræffelig udsigt over Nørre Å dalen hvor Nørre Å senere løber ud i Gudenåen.
Den nuværende afvanding af området bag den Jyske Højderyg har reducere Skals Å til et rudimment af den flod som der oprindeligt skabte den mægtige floddal.
Prøv at iagttage de tre nævnte afvandingssystemer når i bevæger jer rundt i Bigum og i omegnen. Det kan være med til at gøre turene mere interessante.

Tilbage